Obchodné meno: SpiderNET IT, s.r.o.

Sídlo resp. miesto podnikania: Námestie slobody blok A2, 066 01  Humenné

IČO: 36614521

Kontakt: (tel. číslo, e-mail): 0903 311 107 - Marián Ocilka

                                                                               

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

 

Z dôvodu optimalizácie nákladov pre pandémiu COVID 19, rušíme prevádzkareň SpiderNET IT a všetky služby, ktoré sme poskytovali,  preberá za nás firma IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, 066 01  Humenné (budova centra voľného času DÚHA). Taktiež tam viete uplatniť všetky Vaše reklamácie a pomôžu Vám s riešením Vašich problémov.

 

V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, informujeme é o zrušení prevádzkarne:

Názov prevádzkarne: SpiderNET IT, s.r.o.

Adresa prevádzkarne: Námestie slobody blok A2, 066 01  Humenné

Dátum zrušenia prevádzkarne: 01.12.2020


Kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu:

Obchodné meno : IKAS, s.r.o.

Adresa, sídlo: Námestie slobody 48, 066 01  Humenné (budova centra voľného času DÚHA)

Kontakt: 0903 311107 - Marián Ocilka